info@diabetyk1.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informowanie przez operatora danych osobowych osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu danych osobowych otrzymanych od tej osoby w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych na podstawie zgody tej osoby

Na podstawie art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie „Ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych” (zwanego dalej „Dyrektywą”), realizowanego przez osobę prawną

firma LION RITTER s.r.o., numer identyfikacyjny: 247 72 097,

adres siedziby: Radlická 112/22, Praha 5 – Smíchov, kod pocztowy: 150 00, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, dział C, wkładka 173049,

Adres do korespondencji: LION RITTER s.r.o., P.O. BOX 15, 150 00 Prague 5, Czech Republic

E-mail: lnfo@diabetyk1.pl

(dalej „Operator Danych Osobowych”)

Zgodnie z Dyrektywą, Operator Danych Osobowych przekazuje Ci następujące informacje:

 1. Dane kontaktowe urzędnika ds. ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie został powołany przez Operatora Danych Osobowych, gdyż Operator Danych Osobowych nie ma takiego obowiązku wynikającego z Ustawy.

 1. Opis kategorii podmiotów, których dane przetwarza Operator Danych Osobowych, kategorii danych osobowych oraz celów ich przetwarzania.

Kategorie Twoich danych osobowych, które Operator Danych Osobowych przetwarza w ramach wykonywania obowiązków umownych i prawnych:

 imię, nazwisko, tytuł;

 nazwa, numer identyfikacyjny (IČO), w niektórych przypadkach numer identyfikacyjny podatnika (DIČ, VAT, NIP), jeśli jesteś przedsiębiorcą lub oficjalnym przedstawicielem osoby prawnej

 data urodzenia;

 adres siedziby lub adres do korespondencji;

 adres e-mail;

 numer telefonu

 dane bankowe;

 dane paszportowe;

 zaświadczenie lekarskie potwierdzające zachorowanie na cukrzycę;

 dane, które zbieramy podczas odwiedzania stron internetowych (dane dotyczące przeglądania), takie jak adres IP lub URI (Uniform Resource Identifier) żądanego zasobu, czas żądania, metoda użyta do przesłania żądania do serwera, dane pliku odpowiedzi, kod numeryczny odpowiadający odpowiedzi wysłanej przez serwer (OK, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego użytkownika i środowiska przetwarzania danych komputerowych

Operator Danych Osobowych nie operuje tzw. poufnymi danymi osobowymi, jak interpretuje to Dyrektywa.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Przestrzeganie obowiązków prawnych Operatora Danych Osobowych oraz obowiązków umownych związanych z umową kupna (Zamówienie w sklepie internetowym) zawartą przez Operatora Danych Osobowych z Tobą, negocjowanie umów kupna (Zamówień w sklepach internetowych), negocjacje poprzedzające zawarcie umowy;

W przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, celem może być również cel marketingowy, polegający przede wszystkim na przesyłaniu ofert handlowych Operatora Danych Osobowych.

 1. Opis kategorii podmiotów, którym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane, w tym odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

Wszelkie dane osobowe mogą być udostępniane osobom przetwarzającym dane osobowe (w szczególności doradcom prawnym, księgowym i podatkowym), które współpracują z Operatorem Danych Osobowych na podstawie umowy i które są zobowiązane do ochrony danych osobowych w ramach tego stosunku umownego.

Jeśli jesteś partnerem biznesowym lub nabywcą, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom z krajów spoza UE, ale nie organizacjom międzynarodowym (z zastrzeżeniem następujących warunków). Operator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe do państwa spoza UE, pod warunkiem, że państwo to posiada odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa i jest bezpieczne dla tego celu.

Jeśli taka decyzja nie zostanie podjęta, Operator Danych Osobowych musi zapewnić osobie, której dane osobowe dotyczą, wystarczające zabezpieczenia dla bezpieczeństwa jej danych osobowych, którymi są przede wszystkim ściśle ustalone zasady korporacyjne lub standardowe załączniki do umowy. Ponadto musi to być kraj, który zapewnia skuteczną ochronę prawną osobom, których dane dotyczą, w szczególności egzekwowanie ich praw.

 1. Informacja o przysługujących Ci prawach
 2. Operator Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Twojego wniosku, udzieli Ci informacji zgodnie z art. 15-22 Dyrektywy na Twój pisemny, pocztowy, mailowy lub przesłany w inny sposób wniosek.
 3. W szczególności masz prawo zażądać od Operatora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarza, masz prawo do ich sprostowania w przypadku nieścisłości, do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia ich wykorzystania oraz masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie i bez podania przyczyn.
 4. Masz prawo do uzyskania potwierdzenia od Operatora Danych Osobowych, czy otrzymane od Ciebie dane osobowe są wykorzystywane, czy też nie. Jednocześnie Operator Danych Osobowych ostrzega, że w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych w celu wykonania zobowiązań prawnych i umownych, usługa ta nie może zostać wykonana, jeśli nie podasz danych kontaktowych.
 5. Masz prawo do uzyskania kopii informacji dotyczących Ciebie osobiście, które przekazałeś Operatorowi Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w celu przekazania tych informacji innemu Operatorowi Danych Osobowych bez zgody lub przeszkód ze strony dotychczasowego Operatora Danych Osobowych.
 6. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie wniosku o cofnięcie zgody do Operatora Danych Osobowych.
 7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na Operatora Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
 1. Metoda przetwarzania danych osobowych

W ramach działalności Operatora Danych Osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym podejmowania decyzji i profilowania. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie przez Operatora Danych Osobowych lub jego przedstawiciela (patrz wyżej).

 1. Informacje o planowanych okresach usuwania niektórych kategorii danych osobowych

Dane osobowe podmiotów, przetwarzane przez Operatora Danych Osobowych na podstawie zobowiązań prawnych i umownych, Operator Danych Osobowych zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki po upływie ustawowego okresu, w którym Operator Danych Osobowych jest zobowiązany do przechowywania tych danych (dotyczy to głównie okresu archiwizacji dokumentów księgowych, chyba że inny okres archiwizacji jest dłuższy).

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte bez zbędnej zwłoki po upływie okresu, w którym były wymagane, najpóźniej z chwilą wygaśnięcia zgody na przetwarzanie.

 1. Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które Operator Danych Osobowych podjął w celu ochrony Twoich danych osobowych.
 2. Ochrona przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych

Operator Danych Osobowych zapewnił dostęp do dokumentacji papierowej w następujący sposób: Dokumentacja papierowa jest przechowywana w zamkniętym pomieszczeniu Operatora Danych Osobowych, a niektóre z nich w razie potrzeby w zamkniętej szafie. Prawo dostępu do zamkniętego pomieszczenia mają wyłącznie osoby upoważnione. Inne osoby mają dostęp do pokoju tylko pod opieką osób upoważnionych. Dostęp komputerowy do urządzeń rejestrujących jest chroniony przez nazwę użytkownika i hasło, a zawartość informacji elektronicznych jest chroniona w wystarczającym stopniu.

Ochrona przed nieuprawnionym odczytywaniem, kopiowaniem, usuwaniem, zmienianiem i niszczeniem Twoich danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych jest chroniony przez nazwę użytkownika i hasło. Osoby upoważnione są przeszkolone w zakresie postępowania z danymi osobowymi.

 1. a) Zabezpieczenie przed atakiem hackerów

System Operatora Danych Osobowych jest podłączony do sieci Internet. Podjęto środki przeciwko atakom hackerskim w postaci zapory sieciowej (firewall), zabezpieczeń w postaci nazwy użytkownika i hasła.

Ochrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem danych logowania (zaniedbanie)

Hasła dostępu do sieci są regularnie zmieniane.

 1. b) Ochrona przed niekompetencją

Wszystkie upoważnione i odpowiedzialne osoby zostały odpowiednio poinstruowane. Instruktaż i szkolenie polega głównie na informowaniu tych osób o funkcjonalności systemu Operatora Danych Osobowych, urządzeń rejestrujących i oprogramowania (w tym aktualizacji), a także o ich prawach i obowiązkach przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Dyrektywą.

 1. Korzystanie z plików COOKIES

Operator Danych Osobowych do obsługi swoich sklepów internetowych wykorzystuje funkcję przeglądarki zwaną „cookies”, która przypisuje unikalny identyfikator do Twojego komputera. Pliki cookie są zazwyczaj przechowywane na dysku twardym komputera.

Cookies to niewielkie ciągi tekstowe, które odwiedzane przez użytkownika strony internetowe wysyłają do odpowiednich urządzeń, gdzie są zapamiętywane, aby przy następnej wizycie użytkownika wysłać je na tę samą stronę. Pliki cookie mogą pełnić różne funkcje i mieć różne cechy. Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez Operatora Danych Osobowych lub Strony Trzecie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

Operator Danych Osobowych wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

Klasyfikacja według okresu przechowywania: Cookies krótkoterminowe – wykorzystywane tylko podczas korzystania ze sklepu internetowego i są usuwane automatycznie po kilku minutach od zamknięcia strony sklepu. Pliki te obsługują główne funkcjonalności sklepu internetowego

 Cookies długoterminowe: stosowane od kilku dni do kilku miesięcy. Pomagają sklepowi internetowemu przy ponownych wizytach klientów, w procesie autoryzacji lub w oferowaniu oglądanych produktów.

Klasyfikacja według celu użytkowania:

 Cookies techniczne podstawowe (funkcjonalne) – są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Bez nich zawartość koszyka lub autoryzacja na stronie może okresowo znikać.

 Cookies analityczne – za ich pomocą możliwe jest monitorowanie statystyk ruchu na stronie sklepu internetowego oraz korzystania z różnych funkcjonalności. Możemy wykorzystać te informacje do dalszego ulepszania naszego sklepu internetowego.

Wyłączenie plików cookie

Wszystkie standardowe przeglądarki internetowe mają możliwość wyłączenia obsługi plików cookie. Instrukcje dotyczące wyłączania znajdziesz w instrukcjach obsługi swojej przeglądarki. Ostrzeżenie! Jeśli wyłączysz obsługę plików Cookies, może to uniemożliwić sprawne działanie naszego sklepu internetowego.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuować zakupy
0
X