info@diabetyk1.pl

WARUNKI ZAKUPÓW

 1. DANE SPRZEDAWCY

Spółka handlowa LION RITTER s.r.o.

Adres: Radlická 112/22, 155 00 Praga 5, Republika Czeska

Adres do korespondencji: LION RITTER S.R.O., P.O. BOX 15, 150 00 Prague 5, Czech Republic

Numer identyfikacyjny (IČO): 247 72 097

Numer identyfikacyjny płatnika VAT (DIČ): CZ24772097

Strona internetowa: www.diabetyk1.pl

 1. ZASADY OGÓLNE

2.1. Niniejsze Warunki zakupu (dalej zwane „Warunkami”) w spółce handlowej LION RITTER s.r.o. wpisanej do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Handlowy w Pradze, zakładka C173049 (dalej zwanej „Sprzedawcą”) regulują prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna (dalej zwanej „Umową”) zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną lub prawną (dalej zwaną „Nabywcą”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy Sprzedawcy znajduje się pod adresem www.diabetyk1.pl.

2.2. Warunki określają prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy znajdującej się pod adresem www.diabetyk1.pl (zwanej dalej „Serwisem”), a także inne stosunki prawne.

2.3. Warunki inne niż określone w niniejszych Warunkach mogą być określone oddzielnie w odrębnej umowie kupna-sprzedaży. Warunki zawarte w umowie kupna mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

2.4. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy. Niniejsze Warunki i Umowa są sporządzone w języku polskim.

2.5. Treść niniejszych Warunków może być zmieniana lub uzupełniana przez Sprzedawcę. Tym samym obecna wersja dokumentu nie narusza praw i obowiązków stron, które powstały w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji dokumentu.

 1. KONTO OSOBISTE

3.1. Na podstawie rejestracji Nabywcy w Serwisie, Nabywca uzyskuje dostęp do swojego osobistego konta w Serwisie (zwanego dalej „Kontem osobistym”). Zarejestrowany Nabywca może dokonywać zakupów w Serwisie. Serwis umożliwia również dokonywanie zakupów bez konieczności rejestracji Nabywcy w serwisie. 

3.2. W przypadku zakupu bez rejestracji, Nabywca zostanie automatycznie zarejestrowany na stronie internetowej, a na adres e-mail Nabywcy zostanie wysłane tego potwierdzenie oraz link do utworzenia osobistego hasła.

3.3. Rejestrując się w Serwisie i zamawiając towar, Nabywca zobowiązany jest do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą danych. Nabywca zobowiązany jest do aktualizacji danych zapisanych na Koncie Osobistym w przypadku ich zmiany. Dane wpisane przez Nabywcę w Koncie osobistym oraz dane wskazane przez Nabywcę przy zamawianiu towaru są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

3.4. Dostęp do Konta osobistego Nabywcy odbywa się za pomocą Imienia użytkownika i hasła. Nabywca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego Konta osobistego i jest świadomy, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku.

3.5. Nabywca nie jest zobowiązany do udostępniania swojego Konta osobistego osobom trzecim.

3.6. Sprzedawca może usunąć zarejestrowanego Nabywcę, a przede wszystkim w przypadku, gdy Nabywca od dłuższego czasu nie korzysta z Konta osobistego lub w przypadku, gdy Nabywca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy, w tym z niniejszych Warunków.

3.7. Nabywca ma świadomość, że Konto osobiste nie będzie dostępne przez cały czas, w szczególności w przypadkach prac konserwacyjnych na serwerze lub oprogramowaniu urządzeń Sprzedawcy lub ewentualnych prac konserwacyjnych na serwerze lub oprogramowaniu urządzeń osób trzecich.

 1. ZAWARCIE UMOWY

4.1. Na Serwisie Sprzedawcy znajduje się lista produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę wraz z cenami wszystkich oferowanych produktów. Wszystkie ceny w Serwisie zawierają podatek VAT obowiązujący w Republice Czeskiej. Podatek VAT nie ma zastosowania, gdy Nabywcą jest firma będąca płatnikiem podatku VAT w Polsce. Lista produktów i ich ceny są ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane w Serwisie. Niniejsza klauzula nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę Umowy na warunkach indywidualnych. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy na podstawie danych o produktach zamieszczonych w Serwisie.

4.2. W Serwisie internetowym Sprzedawcy znajdują się również informacje o kosztach związanych z transportem towarów do ostatecznego nabywcy. Koszty transportu mogą się różnić w zależności od lokalizacji Nabywcy.

4.3. Strona internetowa Sprzedawcy nie zawiera informacji o ewentualnych cłach i podatkach, które Nabywca może być zmuszony zapłacić w kraju odbioru towaru.

4.4. W celu dokonania zakupu towaru Nabywca ma złożyć zamówienie w Serwisie. Zamówienie będzie zawierało przede wszystkim następujące informacje o:

— zamówionych towarach (zamówione towary zmieszczą się w elektronicznym koszyku Serwisu).

— metodzie i walucie płatności

— sposobie i kosztach dostawy towarów (zwanych dalej łącznie „Zamówieniem”)

4.5. Przed złożeniem zamówienia Nabywca będzie miał możliwość sprawdzenia i ewentualnej zmiany danych podanych przez siebie w Zamówieniu. Nabywca składa zamówienie poprzez kliknięcie na link „Złóż zamówienie”. Informacje podane przez Nabywcę w Zamówieniu są przyjmowane przez Sprzedawcę jako prawidłowe. Sprzedawca, po otrzymaniu Zamówienia Nabywcy, niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zamówieniu lub na koncie osobistym Nabywcy (dalej „Adres e-mail”).

4.6. Sprzedawca ma prawo, w zależności od charakteru Zamówienia (ilość towaru, cena towaru, przewidywane koszty transportu), zażądać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia Zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie)

4.7. Umowę pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą uważa się za zawartą po złożeniu przez Nabywcę Zamówienia i otrzymaniu przez niego stosownego potwierdzenia drogą elektroniczną.

4.8. Nabywca jest świadomy, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy, w szczególności z osobami, które uprzednio poważnie naruszyły warunki Umowy (w tym Warunki).

4.9. Nabywca wyraża zgodę na korzystanie z komunikacji elektronicznej przy zawieraniu Umowy. Koszty poniesione przez Nabywcę z tytułu korzystania z komunikacji elektronicznej w celu zawarcia Umowy (Internet i rozmowy telefoniczne) ponosi Nabywca. 

 1. CENY PRODUKTÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Wszystkie ceny podane w Serwisie zawierają podatek VAT, obowiązujący w Republice Czeskiej. Przy sprzedaży i wysyłce towarów do krajów.

5.2. Nabywca może dokonać zapłaty ceny towaru oraz kosztów przesyłki do Nabywcy w ramach Umowy w następujący sposób

— przelewem bezgotówkowym na konto bankowe Sprzedawcy (w tym celu należy dodatkowo zażądać od Sprzedawcy wystawienia Rachunku do zapłaty za Zamówienie)

— za pomocą kart płatniczych VIZA, MASTERCARD, MAESTRO w Serwisie Sprzedawcy.

5.3. Wraz z ceną towaru Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat i należności banku lub osób trzecich wynikających z tytułu przelewu.

5.4. Wraz z ceną towaru Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy towaru do Nabywcy. O ile nie ustalono inaczej, ceną towaru jest cena towaru wraz z kosztami dostawy towaru do Nabywcy.

5.5. Cena towarów w Serwisie internetowym podawana jest w złotych polskich. 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Nabywca jest świadomy, że nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku towarów przerobionych lub zmodyfikowanych przez Nabywcę, towarów łatwo psujących się, towarów o ograniczonym terminie ważności, towarów o krótkim okresie użytkowania i starzenia się, jak również towarów medycznych, których sterylne opakowanie zostało naruszone przez Nabywcę.

6.2. O ile nie dotyczy to towarów, o których mowa w punkcie 6.1 lub w każdym innym przypadku, gdy odstąpienie od umowy jest niemożliwe, Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru przez Nabywcę, jednak nie później niż w terminie 21 dni od przeniesienia prawa własności towaru ze Sprzedawcy na Nabywcę. Wniosek o odstąpienie od Umowy powinien zostać doręczony Sprzedawcy w terminie 14 dni od otrzymania towaru przez Nabywcę, ale nie później niż 21 dni od przeniesienia własności towaru ze Sprzedawcy na Nabywcę na adres pocztowy Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy.

6.3. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie punktu 6.2. Umowa ulega rozwiązaniu w całości. Towar należy przesłać do Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy Wniosku o odstąpienie od Umowy. Koszty związane z dostarczeniem towaru od Nabywcy do Sprzedawcy ponosi Nabywca. W przypadku naruszenia przez Nabywcę obowiązku z poprzedniego zdania, Sprzedawca jest uprawniony do nałożenia na Nabywcę kary w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) koron czeskich za każdy dzień przedłużenia. Wysokość kary nie może jednak przekroczyć ceny sprzedaży tego produktu. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym i nieużywanym, w oryginalnym opakowaniu.

6.4. W ciągu 10 dni od otrzymania towaru od Nabywcy, Sprzedawca zobowiązany jest do sprawdzenia zwróconego towaru, przede wszystkim pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub śladów użytkowania.

6.5. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z punktem 6.2 niniejszych Warunków Sprzedawca zwróci Nabywcy cenę zwróconego towaru (z wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru do Nabywcy) w terminie 10 dni od upływu terminu sprawdzenia towaru zgodnie z punktem 6.4 niniejszych Warunków. Zwrot należności nastąpi: przelewem na konto Nabywcy (w przypadku, gdy towar został opłacony przelewem na konto Sprzedawcy) lub przelewem na kartę bankową Nabywcy (w przypadku, gdy towar został opłacony kartą bankową za pośrednictwem terminala płatniczego w Serwisie internetowym Sprzedawcy).

6.6. Nabywca jest świadomy, że jeżeli zwracany Sprzedawcy towar jest uszkodzony, używany lub częściowo używany, Sprzedawcy przysługuje prawo do odszkodowania za szkody wyrządzone przez Nabywcę w wyniku uszkodzenia lub używania towaru. Sprzedawca jednostronnie potrąca takie odszkodowanie w formie pieniężnej z wartości zwróconego towaru. Sprzedawca może również potrącić kwotę kary zgodnie z punktem 6.3.

 1. DOSTAWA TOWARÓW

7.1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie dostawy. W przypadku wyboru sposobu dostawy na życzenie Nabywcy, ryzyko i dodatkowe koszty, które mogą powstać w związku z wyborem sposobu dostawy, ponosi Nabywca.

7.2. Przy składaniu zamówienia Nabywca może wybrać jeden z oferowanych sposobów dostawy:

7.2.1. Dostawa za pośrednictwem serwisu Zasilkovna.cz

7.2.2. Dostawa za pośrednictwem serwisu DPD (w niektórych przypadkach)

7.3. W przypadku, gdy Nabywca z jakiegokolwiek powodu odmówi odbioru towaru od firmy spedycyjnej, jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z magazynowaniem towaru i jego ewentualnym zwrotem do Sprzedawcy.

7.4. Czas dostawy wynosi zazwyczaj od 2 do 7 dni. 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA

8.1. Prawa i obowiązki obu Stron w zakresie odpowiedzialności za wady, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji, są regulowane przez Kodeks Cywilny Republiki Czeskiej.

8.2. Sprzedawca gwarantuje, że towary sprzedawane na podstawie Umowy są sprawne i wolne od wad. Zgodność z umową oznacza, że towar ma jakość i właściwości opisane w umowie i opisane przez Sprzedawcę, Producenta lub jego przedstawiciela, we właściwej ilości, miarze lub wadze i odpowiada celom użytkowania, które Sprzedawca opisuje dla towaru lub dla których towar jest zwykle używany.

8.3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Nabywca stwierdzi jego niezgodność z umową, ma on prawo do uzyskania towaru zgodnego z umową albo do wymiany lub naprawy wadliwego towaru. Jeżeli ten sposób nie jest możliwy, Nabywca może żądać stosownej obniżki wartości towaru lub też odstąpić od umowy. Zapis ten nie obowiązuje, jeżeli przed otrzymaniem towaru Nabywca wiedział o niezgodności towaru z umową lub niezgodność ta została spowodowana działaniem Nabywcy lub firmy transportowej.

8.4. Gwarancja nie dotyczy wyrobów medycznych użytku jednorazowego.

8.5. W celu rozpatrzenia sprawy z tytułu gwarancji Nabywca powinien wypełnić odpowiedni wniosek z opisem problemu i przesłać go na adres pocztowy lub mailowy Sprzedawcy.

8.6. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedawca wykonuje w miejscu swojego rzeczywistego adresu. Wszelkie koszty związane z transportem towaru do i z miejsca spełnienia świadczenia ponosi Nabywca.

8.7. Jeżeli po otrzymaniu towaru Nabywca stwierdzi, że opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy otworzyć przesyłkę w obecności pracownika poczty/kuriera i sprawdzić kompletność przesyłki. Należy sporządzić protokół i w miarę możliwości wykonać zdjęcia lub nagranie wideo.

8.8. Po otrzymaniu przesyłki Nabywca powinien sprawdzić jej kompletność. W przypadku stwierdzenia, że w przesyłce brakuje niektórych elementów, należy zrobić zdjęcie lub nagrać film z otwartego pudełka i jego elementów, a także określić całkowitą wagę przedmiotów. Nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia niekompletności towaru w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki.

 1. INNE ZOBOWIĄZANIA STRON

9.1. Prawo własności towarów przechodzi na Nabywcę w momencie zapłaty ceny zakupu.

9.2. Nabywca zdaje sobie sprawę, że wszelkie oprogramowanie oraz inne elementy Serwisu sklepu internetowego (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Nabywca zobowiązuje się nie prowadzić żadnych działań, które umożliwiłyby jemu lub osobie trzeciej bezprawne wejście lub korzystanie z oprogramowania lub innych części Serwisu sklepu internetowego.

9.3. Nabywca nie może przy korzystaniu z Serwisu sklepu internetowego używać jakichkolwiek mechanizmów, oprogramowania lub innych środków, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie Serwisu sklepu internetowego. Serwis sklepu internetowego może być wykorzystywany wyłącznie w zakresie nienaruszającym praw innych Nabywców oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

9.4. Nabywca jest świadomy, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z faktu ingerencji w działanie Serwisu sklepu internetowego ze strony osób trzecich lub z faktu wykorzystywania Serwisu sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJE HANDLOWE.

10.1. Informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć pod następującym linkiem.

 1. WYMIANA KORESPONDENCJI

11.1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z Umową powinna być dostarczana drugiej Stronie w formie pisemnej, tj. pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem przedstawiciela usług pocztowych.

11.2. Komunikat uważa się za doręczony:

11.2.1. w przypadku listu elektronicznego – moment jego przyjęcia na serwer poczty przychodzącej; integralność listów może być zapewniona przez certyfikat

11.2.2. W przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem poczty, po otrzymaniu przesyłki przez adresata

11.2.3. W przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem poczty, również poprzez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba uprawniona do odbioru przesyłki w imieniu adresata) odmawia jej przyjęcia

11.2.4. W przypadku doręczeń pocztowych również termin 10 dni od daty odebrania przesyłki w urzędzie pocztowym i wydania adresatowi zawiadomienia o konieczności odbioru przesyłki lub gdy adresat nie otrzymał informacji o przesyłce.

 

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

12.1  W przypadku zaistnienia sporu konsumenckiego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach Umowy, którego nie można rozwiązać za porozumieniem stron, Kupujący ma prawo złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu do organu właściwego do rozstrzygania takich sporów, którym jest:

Czeska Inspekcja Handlowa  (Česká obchodní inspekce)
Główny Inspektorat – oddział ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Czech Republic

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. W przypadku, gdy stosunek pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą związany z korzystaniem z Serwisu ma charakter międzynarodowy, stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących aktów prawnych.

13.2. Sprzedawca jest zobowiązany do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, wydanego przez właściwy organ nadzoru.

13.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków są lub staną się nieważne, w ich miejsce stosuje się najbliższe ważne znaczenie wobec postanowień nieważnych. Jeżeli jakakolwiek klauzula jest nieważna, nie ma to zastosowania do pozostałych klauzul tych Warunków. Zmiany lub uzupełnienia Umowy lub niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej.

13.4. Umowa wraz z Warunkami Zakupu jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

13.5. Dane kontaktowe Sprzedawcy do korespondencji: LION RITTER S.R.O., P.O. BOX 15, 150 00 Prague 5, Czech Republic, adres e-mail: info @ diabetyk1.pl

Praga, dnia 30.05.2021 r.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuować zakupy
0
X